Úradná tabuľa

ÚRADNÁ TABUĽA

Verejná vyhláška Oznámenie o zámere nanovo vyhlásiť chránený strom "Lipa v Turí" k.ú. Turie
Vyvesené: 16. 03. 2018    Zvesené: 31. 03. 2018
 
(Zmena č. 6) Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Ministerstvo životného prostredia
Vyvesené: 15. 03. 2018    Zvesené: 30. 03. 2018
 
Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby -Novostavba RD a prípojky inž.sietí, dvojgaráž - Mgr. Andrea Miková, Roman Miko
Vyvesené: 14. 03. 2018    Zvesené: 29. 03. 2018
 
Zámer predaja obecných pozemkov 146/4-7, 148/6, 148/6 Ladislavovi Kasákovi a manželke Alene
Vyvesené: 13. 03. 2018    Zvesené: 28. 03. 2018
 
Oznámenie o začatí úz. konania a upustenie od úst.pojednávania -Novostavba RD a prípojky inž.sietí - Ing. Vladimír Valaštiak a Ing. Michaela
Vyvesené: 09. 03. 2018    Zvesené: 24. 03. 2018
 
Oznámenie o začatí úz. konania a upustenie od úst.pojednávania - Rozšírenie distribuč.siete a pripoj. plynovody Turie - Michal Chupáň
Vyvesené: 09. 03. 2018    Zvesené: 24. 03. 2018
 
Verejná vyhláška č. 260-545-I/2018 o doručení Upovedomenia OBÚ v Prievidzi o odvolaní proti rozhodnutiu OBÚ v Prievidzi č. 21-189/2018 z 31. 01. 2018 o povolení banskej  činnosti vdobývacom priestore Turie  
Vyvesené: 05. 03. 2018    Zvesené: 20. 03. 2018
 
Výzva - umožnenie vstupu na pozemok - Dolina, Záhumnie - Stredoslovenská energetická
Vyvesené: 02. 03. 2018    Zvesené: 17. 03. 2018
 
Dodatok č. 1 k VZN č. 16 obce Turie o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Turie
Vyvesené: 01. 03. 2018    Zvesené: 16. 03. 2018
 
Predloženie odvolania - Verejná vyhláška - Verejná komunikačná optická sieť KOREX I.Etapa - Mesto Žilina
Vyvesené: 27. 02. 2018    Zvesené: 14. 03. 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavebné povolenie - Daniel Hríň - Novostavba RD, prípojky inžinierskych sietí
Vyvesené dňa 08. 03. 2017  Zvesené dňa: 23. 03. 2017