2014

Všeobecne záväzné náriadenia 1- 9 a 11 - 18 ostávajú v platnosti v rovnakom znení ako v roku 2013. Znenie zmeneného VZN č. 10 od 01. 01. 2014 je nasledovné:

10- O finančných prostriedkoch do rozpočtu obce.pdf (124,1 kB)

Od 15. 11. 2014 je v platnosti VZN č. 19 o dočasnom obmedzení, alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

19 - o docas.obmedzeni, alebo o zakaze uzivania pitnej vody.pdf (147843)

Od 01. 12. 2014 je v platnosti nové znenie VZN č. 10

10- O financnych prostriedkoch do rozpoctu obce.pdf (173316)

Od 01. 12. 2014 je v platnosti nové znenie VZN č. 16

16- o mieste a case zapisu,určení vysky dotacie na prevadzku.pdf (203268)