2018 1 - 5

zmluvy

P. č.

zmluvy

Dodávateľ

odberateľ

IČO

Predmet fakturácie

Hodnota 

predmetu

v EUR

Dát.uzavretia

zverejnenia

skončenia

Súbor

na stiahnutie

Zmluva 3
2018
VladimírŠus tek-OVOCIT Višňové 35121980 Nájom nebytových priestorov 1014,40
ročne
20.12.17
21.12.17
31.12.18
20180 NZ - Ovocit.pdf (409725)
Zmluva 4
2018
EuroDotácie
Žilina, Na Šef1280/8
36438766 Poskyt.
služieb
ex.manaž
viď v zmluve 13.02.18
19.02.18
201804 Eurodot_ex_man.pdf (756492)
Kúpna zmluva 5
2018
VARES s.r.o
Chalupkova25
Ban.Bystrica
31635709 Predaj
TKR
7 500,00 16.0318
16.03.18
201805 KZ_TKR.pdf (442562)
Zmluva 6
2018
VARES s.r.o
Chalupkova25
Ban.Bystrica
31635709 Nájom nebyt.pr
TKR
92/rok 16.0318
16.03.18
neurčito
201806 NZ_TKR.pdf (643209)
Zmluva 7
2018
DPO SR
Kutuzovova17
Bratislava
00177474 Dotácia na MTZ DHZO 1400,00 19.03.18
20.03.18
10.09.18
201807 -Zodot_DPOSR20180319_10440603.pdf (1127285)
Zmluva 8
2018
NDS, a.s.
Dúbrav.cesta14
Bratislava
35919001 Nájomná zmluva
pozemky
18 588,96/ rok 16.02.18
23.03.18
23.03.19
201808 NZ_NDS.pdf (771037)
Zmluva 9
2018
DARAPOL,s.r.o.
J.Kráľa 2591
Čadca
36429660 Nájomná zmluva
pozmok
1/rok 26.03.18
26.03.18
neurčito
201809 Z_Darapol-predaj_pult_cint.pdf (344979)
Dodatok č. 1 k 
zmluve
10
2018
Natur-pack, a.s.
Ružová dolina 6
Bratislava
35979798 Nakladanie s odpadmi
z obalov
  26.03.18
26.03.18
201810 Dod_NaturPack-zber obalov.pdf (741934)
Zmluva 12
2018
BROS Computing
Žilina-Zádubnie
36734390 Odbor.a technol.pomo
a_zodp_osoba
180/rok
100
jednorázo
28.03.18
28.03.18
neur.
201811 Bros-Tech.pomoc.pdf (473765)
Darovacia
zmluva
13
2018
Kia Motors
Slovakia s.r.o.
Teplička n/Váho
35876832 Hasiace prístroje - - - 09.04.18
10.04.18
201813 Kia_has.pristroje.pdf (384467)
Zmluva 14
2018
KST
Turie
17066107 Dotácia z rozpočtu 
obce
700/rok 12.04.18
12.04.18
15.12.18
201814 KST_dotacia_obce.pdf (80805)
Zmluva 15
2018
FK
Turie
37804260 Dotácia z rozpočtu 
obce
7500/rok 17.0418
17.04.18
15.12.18
201815 FK_dotacia_obce.pdf (375857)
Zmluva 16
2018
ZO ZTaŠČ Rádioklub
Turie
30233224 Dotácia z rozpočtu 
obce
700/rok 18.04.18
18.04.18
15.12.18
201816_ROB_dotacia_obce.pdf (375189)
Zmluva 17
2018
RKC
farnosť
Višňové
31905269 Dotácia z rozpočtu 
obce
5 000/rok 19.04.18
20.04.18
15.12.18
201817_RKCF_Visnove_dotacia_obce.pdf (377192)
Dodatok k zmluve 18
2018
ZŠ Limbová 30
Žilina
37810880 Dodávka stravy -0,39  19.04.18
20.04.18
30.06.18
201818 Dod.ZSLimb_strava.pdf (103482)
Kúpna zmluva 19
2018
rot s.r.o.
Kamenná 91
010 01  Žilina
31631240 Oprava 
traktor.
kosačky
85,11 27.04.18
30.04.18
201819 KZrot_oprava.pdf (104815)
Nájomná 
zmluva
20
2018
Michal Chupáň
Turie 287
  Nájom obec. pozem.počas
bud.sietí
4€/m2/rok 30.04.18
30.04.18
30.04.20
201820 NZChupan.pdf (91682)
Dodatok č.1 k Zmluve 21
2018
Ing. Mária Kasmanová
Kamen. Poruba
46746862 Ukončenie zmluvy o audite   30.04.18
03.05.18
31.12.18
201821 Dod_k_aud_Kasmanova.pdf (359618)
Zmluva 22
2018
Ing. Mária Kasmanová
Kamen. Poruba
46746862 Zmluva 
o audite
1 460/rok 30.04.18
03.05.18
31.12.18
201822_Z_o_audite_Kasmanova.pdf (420184)
Zmluva 23
2018
SPP Distribúcia, Mlynsk.nivy44/b
825 11 Bratis
35910739 pripojenie novej MŠ 216,36 30.04.18
10.05.18
201823 Z-SPP_pripojenieMS.pdf (1851719)
Zmluva 24
2018
WEBYGROUPsro
Nižovec 2a
960 01  Zvolen
36046884 Graf.riešenie
webstránky
527jednoráz
461,65+DPH
ročne
09.05.18
11.05.18
201824 ZoDWebyGroup.pdf (189122)
Dodatok 25
2018
Ján Solárik
Kempelenova 3404/37, Žilina
34353411 Dovoz stravy
MŠ-prázdni-
ny
200 eur 11.05.18
11.05.18
201825-DZodovozestr.Solarik.pdf (303000)
Mandátna
zmluva
26
2018
Ing. Ivan Moravčík IVOMOS,Ža 46708031 Odborné poradenstvo VO - nová MŠ 3 504,00 16.05.18
16.05.18
ukonč.VO
201826_MZ_VOMS_IVOMOS.pdf (140987)
Zmluva 27
2018
WEBYGROUPsro
Nižovec 2a
960 01  Zvolen
36046884 Spracúvanie osobných
údajov
  21.05.18
21.05.18
201827_Zo_spracOO_WebyGroup.pdf (41244)
Zmluva   Ján Solárik
Kempelenova 3404/37, Žilina
34353411 Dovoz stravy
MŠ, ZŠ
180 eur mesačne 11.05.18
11.05.18
2018-Zodovozestr.Solarik.pdf (309693)