2017 4 - 6

Názov

zmluvy

P. č.

zmluvy

Dodávateľ

odberateľ

IČO

Predmet fakturácie

Hodnota 

predmetu

v EUR

Dát.uzavretia

zverejnenia

skončenia

Súbor

na stiahnutie

Zmluva 11
2017
Nadácia
Spoločne
pre región
Žilina
37900706 spolupráca
2 % z
daní
  31.03.17
03.04.17
03.04.18
201711 Nadacia sp. MS Turie.pdf (383977)
Zámenná
zmluva
12
2017
Ing Vladim
Brezovský
Turie 392
  Zámena
pozemku
  06.04.17
06.04.17
201712ZZ V.Brezovsky.pdf (225649)
Dohoda 13
2017
Nereus,sro
Vysokoškol8 
010 08  Žilina
36415138 Plavec.
kurz MŠ
30/10 lek
cií
27.03.17
10.04.17
26.06.17
201713 PlaveckyMS_Nereus.pdf (394448)
Zmluva 14
2017
ŽSK, Komen
ského 48,
Žilina
37808427 DotáciaFF RD 300 18.04.17
18.04.17
31.08.17
 
201714 DodotaciiFFRD_ZSK.pdf (274516)
Zmluva 15
2017
Union zp,a.s.
Bajkalská 29/A,Bratisl
36284831 Zmluva o 
využívaní
el.služieb
  20.04.17
20.04.17
201715 Zo el.sluz_Union.pdf (998758)
Zmluva 17
2017
ZŠ s MŠ
Hôrky
010 04  Žilina
37814508 Poskytovanie
stravy
2,39/
strav.
jednotka
28.04.17
28.04.17
201717 Zo strave-ZŠ Horky.pdf (147521)
Zmluva 19
2017
SSE-Distribúcia 
Žililna
36442151 Pripojenie
nového 
cintorína
216,61 10.05.17
10.05.17
201719 SSE-D - Pripoj.Novy cint.pdf (3935586)
Zmluva 20
2017
DPO SR
Kutuzovova17
83103 Bratisla
00177474 Poskytnutie
dotácie pre
DHZ
1 400,00 30.05.17
31.05.17
201720 DPO SR-Dotacia.pdf (1153050)
Zmluva 21
2017
František Síč
Turie 359
35408804 Stavebné práce -
šatne FK
2 500,00 06.06.17
06.06.17
20.06.17
201721 F.Sic-Stav.prace-satne.pdf (381534)
Zmluva 22
2017
Futbalový klub Turie 37804260 Dotácia z rozpočtu obce 5 000,00 07.06.17
08.06.17
15.12.17
201722 Z o dot.FK.pdf (370744)
Zmluva 23
2017
Rádioklub
Turie
30233224 Dotácia z rozpočtu obce 700,00 07.06.17
08.06.17
15.12.17
201723 Z o dot.ROB.pdf (370131)
Rámcová
zmluva
24
2017
T+T, a.s.
A. Kmeťa 18
Žilina
36400491 Zber a preprava kom.odpadu 57819,60
mesačne
08.06.17
08.06.17
11.06.20
201724 RZ-odpadTT.pdf (524620)
Zmluva 25
2017
Sevak, a.s.
Bôric.cesta1960
010 57 Žilina
36672297 Zriadenie
vecného 
bremena
10,00 12.06.17
13.06.17
201725 ZOVB Sevak-Sklenar.pdf (540041)202725 bZOVB Sevak-Sklenar.pdf (1068038)
Sponzorská 
zmluva
26
2017
ZRŠ MŠ 
Turie
  Darovanie
majetku
rodičmi
 
  14.06.17
14.06.17
15.06.17
201726 DZ MS inventar 2017.pdf (198,4 kB)
Zmluva 27
2017
OZ Zámok Hlohovec   Ekologická
učebňa
MŠ, ZŠ
  05.06.17
14.06.17
201727 Zekouceb-OZHloh.zamok.pdf (282838)
Dodatok č.1
k zmluve
28
2017
Ján Solárik
Kempelenova 3404/37, Ža
34353411 Dovoz
stravy MŠ 
200,00 13.06.17
14.06.17
28.07.17
201728-DZodovozestr.Solarik.pdf (132414)201728b-Zodovozestr.Solarik.pdf (309693)
Zmluva 29
2017
RKCF
Smreková 39
010 07  Žilina
36138002 Dotácia z rozpočtu obce  50/
1 dieťa
21.06.17
21.06.17
31.12.17
201729 ZoDotacii pre CVC_RKCFZilina.pdf (524277)
Zmluva 30
2017
Obec Porúbka,
Podhorie,
Lietava
L.Lúčka,
L.Svinná-Babko
00649210
00321559
00321427
00648981
00321443
Založenie združenia obcí
Čipčie
  22.06.17
22.06.17
201730a Zmluva zdruzenie Cipcie.pdf (188953)201730b Stanovy zdruzenia Cipcie.pdf (155921)