2016 7-9

Názov

zmluvy

P. č.

zmluvy

Dodávateľ

odberateľ

IČO

Predmet fakturácie

Hodnota 

predmetu

v EUR

Dát.uzavretia

zverejnenia

skončenia

Súbor

na stiahnutie

Zmluva 31
2016
ZŠ s MŠ
Rosina
37813030 Príprava stravy
1.-29.7.2016
2,34/
deň
18.05.16
01.07.16
29.07.16
2016 ZSaMS Rosina-StravaMS.pdf (203415)
Dodatok1
k zmluve
32
2016
Ján Solárik 
Žilina
34353411 Preprava stravy 180,00 20.06.16
29.06.16
29.07.16
2016-DZodovozestr.Solarik.pdf (194902)
Zmluva
o posk.
dotácie
33
2016
ŽSK
Žilina
37808427 Poskytnutie
dotácie na
6.r. FFRD
400,00 01.06.16

28.08.16
2016 ZSK-dotaciaFF.pdf (1448949)
Zmluva
o uzavr
bud.zm
34
2016
SZUŠ
Lietavská
Lúčka
  Nájom priestorov 
5/žiak/
rok
13.06.16
17.06.16
 
2016 SZUS-ZoBZ.pdf (859455)
Zmluva  35
2016
Adriana
Husarikova
Višňové
45376654 Nájom nebytových
priestorov - 
Kaderníctvo
664,00
ročne +
energie
22.06.16
27.06.16
30.06.17
2016 NZ - kadernictvo.pdf (358641)
Úrazové 
poistenie
36
2016
Komunálna
poisťovňa
Bratislava
31595545 Uchádzačov o
zamestnanie
v MOS
19,50
ročne
23.06.16
27.06.16
30.06.17
2016 PZ Komun.p.-poistenie MOS.pdf (864959)
Kúpna
zmluva
37
2016
NDS
Dúbr.cesta14l
Bratislava
35919001 Predaj
obecných
pozemkov
263,42 04.07.16
06.07.16
07.07.16
201637 NDS-KZ1.pdf (294720)
Nájomná
zmluva
38
2016
Národná
diaľ.spol
Bratislava
35919001 Nájom
obecných
pozemkov
54,72 04.07.16
06.07.16
07.07.16
201638 NDS-NZ2.pdf (439375)
Nájomná
zmluva
39
2016
Národná
diaľ.spol
Bratislava
35919001 Nájom 
obecných
pozemkov
96,00 04.07.16
06.07.16
07.07.16
201639 NDS-NZ3.pdf (483802)
Zmluva 40
2016

Limbová 30
Žilina
37810880 Príprava stravy
pre MŠ
2,55/
deň
23.06.16
27.06.16
30.06.17
2016 StravaMS-ZSLim.pdf (202424)
Zmluva 41
2016
Ján Solárik 
Žilina
34353411 Preprava stravy 180,00/
mes.
05.09.16
29.06.16
31.07.17
2016-Zodovozestr.Solarik.pdf (206162)
Zmluva 42
2016
NATUR-
PACK,a.s.
Bratislava
 
35979798 Zabezpečenie
zdurž.nakladania
s odpadmi z obalov
  30.06.16
12.07.16
201642 NATUR PACK_OZ-NOV.pdf (328081)
Zmluva 43
2016
MUDr. M.
Tompoš
Žilina
36436305 Zabezpečenie
lekár.posudkovej
činnosti
13,28/
posudok
31.05.16
13.07.16
201643 MUDr.Tompos-posud lekar.pdf (208869)
Dodatok
č. 1  k
zmluve
44
2016
MH SR
Bratislava
00686832 NFP na VO   19.07.16
26.07.16
v CRZ
201644 MHSR Dodatok_Zmluvy_o_NFP.pdf (804181)
Zmluva 45
2016
František
Síč
Turie 359
35408804 Výstavba
prevádzkovej
budovy
12 100 21.07.16
21.07.16
15.10.16
201645 F.sic-Stav.prace-satne.pdf (259531)
Dodatok 
k zmluve
46
2016
Slovak 
Telecom
Bratislava
35763469 Verej.tel.služba
Magio Internet
DSLWIFIRouter-pred
  03.08.16
03.08.16
31.01.19
201646 Dod.kzml_SlovakTelekom.pdf (1287317)
Zmluva 47
2016
Biofarma,as
Pažite 56
Žilina
 
36845264 Zriadenie vecného
bremena na kana-
lizáciu
  12.08.16
15.08.16
201647 ZoVB Biofarma.pdf (661535)
Rámcová
zmluva
48
2016
L Fabrica
Ing. Libor Žikla,Ža      
37661710 Zapožičanie stanu 642 21.08.16 201648 L Fabrica-Stan.pdf (873910)
Rámcová
Kúpna
zmluva
49
2016
TAMPO CENTRUM, Hlohovec 36268283 Osveta k zinten
zívneniu triede-
nia odpadov
  22.08.16
22.08.16
30.11.17
201649 Osveta-TampoCentrum.PDF (511359)
Dohoda 50
2016
LESY SR
Nám.SNP 8
B.Bystrica
36038351 Poskytnutie
príspevku z fondu LESOV
5 000 04.07.16
30.08.16
15.12.16
201650 Prispevok-Lesy.pdf (789852)
Zmluva 53
2016
LUNYS,sro
Vodárenská
Poprad
36472549 Dodávka ovocia
zeleninu pre ŠJ
dodávajúcu
stravu MŠ Turie 
  11.08.16
05.09.16
30.06.17
201653 OZpreSJ Lunys.pdf (122764)201653 OZSJSplnomLunys.pdf (107164)
Zmluva 54
2016
Slovgram
Jakub.nám14
Bratislava
17310598 Verejný prenos hudby-vz.Autor.
zákona
38,50 05.04.16
07.09.16
201654 Slovgram-Autor.práva.pdf (904654)
Zmluva 55
2016
Recyklačný fond,Nobelova
Bratislava
36062090 Poskytnutie prostriedkov
zRec.findu
40 350 07.09.16
07.09.16
31.12.16
201655 Recyklač.fond-Zinten.tried.odpadov.pdf (3583653)
Dodatok
k poistnej
zmluve
56
2016
Allianz-SP,a.s.
Dostojevského
rad,Bratislava
00151700 Poistenie Octávia 151,62 07.09.16
07.09.16
 
201656 Allianz-SPOctavia.pdf (309978)
Zmluva 57
2016
MP Profit PB, s.r.o., Považ.
Bystrica
 
50068849 Manažment projektu CTried.odpadu 600,00+
5% ON
08.09.16
09.09.16
 
201657 MP Profit PBEnvirofond Zmluva VO-projekt C nova.pdf (242306)
Zámenná
zmluva
58
2016
Stanislav Manga
Turie
  Zámena pozemkov   08.09.16
13.09.16
 
201658 S.Manga Zamen_zmluva.pdf (206,3 kB)