2015 7-9

Názov zmluvy
 

P. č.
zmluvy

Dodávateľ
odberateľ

IČO

Predmet
fakturácie

Hodnota predmetuv EUR

Dátum uzavretia

zverejnen
skončenia

Súbor
na stiahnutie

Úrazové poistenie

29
2015

Komunál.

poisťovňa

Bratislava

31595545

pracuj.

poberat.

dávky HN

19,50 ročne
+energie

12.05.15

15.05.15

30.06.16

2015 UP - KP1.PDF (1084010)2015 UP - KP2.PDF (1360247)

Zmluva

30
2015
A.Husárik
Kaderníctvo
Turie
45376654 nájom nebyt.
priestorov
664
ročne
13.05.15
19.05.15
30.06.15

2015 NZ - kaderníctvo.pdf (223352)

Zmluva 31
2015
SSE-Distri-
búcia,a.s.
Žilina
36442151 nájom
podper.
bodov
149,11
ročne
19.05.15
19.05.15
neurčito
2015 -ZonajmePB,SSE-D.pdf (249642)
Zmluva 32
2015
ZŠ s MŠ
Rosina
37813030 príprava 
stravy MŠ
prázdniny
  25.05.15
27.05.15
24.07.15
2015-ZoPS ZSsMS.pdf (140747)
Dodatok
k zmluve
33
2015
Ján Solárik
Žilina
34353411 dovoz
stravy

90
 
15.06.15
24.06.15
24.07.15
2015-DZodovozestr.Solarik.pdf (130,2 kB)
Zmluva 34
2015
Ján Mravec
Žilina
14228661 servis
kamer.
systému
  01.07.15
02.07.15
01.07.15
201534 ZopS - Mravec.pdf (185244)
Zmluva
o dielo
36
2015
IVO, sro
Družstevná1
Viničné
36800911 zavlažov.
futbal.
ihriska
  24.07.15
27.07.15
14.08.15
201536 ZoD - zavlazovanie-IVO.pdf (405070)
Zmluva 37
2015
RKC Farnosť
Dobr.pastiera
Žilina
36138002 dotácia obce pre
CVČ
50/žiak/
rok
27.07.15
07.08.15
31.12.15
201537 Zodotacii-RKCFarnostZa-CVC.pdf (236457)
Kúpna zmluva 39
2015
Ing.JozefSíkel
Hlbokén/V296
Bytča
  Kúpa ob.
pozemku
3727/1
1530eur
+200eur
19.08.15
19.08.15
201539 Sikel Jozef KZ-oc.pozemok.pdf (357114)
Zmluva 40
2015
EuroDodacie
Na Šefranici
Žilina
36438766 Žiad.NFP
VO,impl.
ver.osvet
1 800 eur
3%zNFP
3 000 eur
19.08.15
19.08.15
 
201540 ZoS EuDot osvetlenie.pdf (361856)
Zmluva 41
2015

Limbová
Žilina
37810880 príprava
stravy MŠ
šk.rok
  11.06.15
24.06.15
30.06.16
2015 - Zstrava -ZSLimZa.pdf (137461)
Zmluva 42
2015
Ján Solárik
Žilina
34353411 dovoz
stravy
180eur/
mesiac
22.06.15
24.06.15
2015-Zodovozestr.Solarik.pdf (136624)
Zmluva 43
2015
Lunys
Poprad
36472549 o dodáv ovocia
a zeleni
  22.06.15
02.09.15
31.08.15
201543-Zodod.Lunys1.jpg (498569),201543-Zodod.Lunys2.jpg (607264)201543-Zodod.Lunys3.jpg (519151)
Dodatok k zmluve 44
2015
Lunys
Poprad
36472549 o dodáv ovocia
a zeleni
  02.09.15
21.09.15
31.08.15
201544-ozMS-Lun1.jpg (398048)201544-ozMS-Lun2.jpg (492483)201544-ozMS-Lun3.jpg (225192)
Darovac.
zmluva
45
2015
Ladislav Portašík,Ľubľan
ská 1678/1, Žilina
  Pozemok
pod
sypárňou
  23.0915
24.09.15
201545 DZpozemok L.Portasik.pdf (344184)
Darovac.
zmluva
46
2015
Nadácia spo-
ločne pre
región Ža
37900706 Dar z 2 % 616,88 11.09.15
28.09.15
31.10.15
201546 DZ MS Nadacia.pdf (375353)
Zmluva
o pripo-
jení
47
2015
DEUS
Bratislava
45736359 Pripojenie
obce do
IS DEUS
  25.09.15
28.09.15
31.12.15
201547 Z DEUS.pdf (477367)201547 Z DEUS P1.pdf (424301)201547 Z DEUS P2.pdf (511836)201547 Z DEUS P3.pdf (188560)201547 Z DEUS P4.pdf (277385)201547 Z DEUS P6.pdf (503159)