2014 10-12

Názov

zmluvy

P. č.

zmluvy

Dodávateľ

odberateľ

IČO

Predmet fakturácie

Hodnota 

predmetu

v EUR

Dát.uzavretia

zverejnenia

skončenia

Súbor

na stiahnutie

Zmluva
o vec.brem.
Dodatok 1
46
2014
Tomáš Majer
Žilina
  Vecné bremeno 
úprava
  22.10.14
23.10.14
 
201446 - ZoVB T.Majer dodatok1.pdf (217103)
Zmluva 47
2014
Ing.Ján Turský
Žilina
  Nájom
obecného
pozemku
10 eur/rok 16.10.14
29.10.14
31.12.19
201447 - NZ PP J.Tursky.pdf (367834)

Zmluva
o dielo
48
2014
Eduard
Mittelham
Žilina
10949402 Vývoz 
kuchynského
odpadu
4 eur vývoz
0,1eur/kg
31.10.14
31.10.14
201448 - ZoD Mittelham.pdf (268961)
Kúpna
zmluva
49
2014
Miroslav Lonc Plata-
nova 3226/8,Žilina,
Peter Majer,Turie371
  Kúpa pozemku
CKN 1598/10
10 eur/m2 19.11.14
26.11.14
201449 - KZ od M.Lonca,P.Majera.pdf (332756)