2014 01.-03.

Názov zmluvy
 

P. č.
zmluvy

Dodávateľ
odberateľ

IČO

Predmet
fakturácie

Hodnota predmetuv EUR

Dátum uzavretia
zverejnenia
skončenia

Súbor
na stiahnutie

Zmluva o nájme
nebyt.priestorov

1
2014

Vladimír Šustek
Ovocit, Višňové 7

35121980

Nájom priesto
rov na
potraviny

956 ročne
+energie

03.12.13
31.12.13

201401 - NZ NP Ovocit.pdf (328008)

Zmluva o nájme
nebyt.priestorov

2
2014

Dušan Majtán
MADUS, Turie

17918740

Nájom priestorov na predaj
priem.tovar

972

03.12.13
31.12.13

201402 - NZ NP Madus.pdf (149914)

Kúpna zmluva

3
2014

SIKO KÚPEĽNE
Bratislava

43864074

Nákup st. materiálu
rekonštr.DS

1 265,46

17.01.14
22.01.14

201403 - KZ SIKO.pdf (184507)

Zmluva o dielo

4
2014

Ing.Ivana
Šubjaková
Žilina

 

PD rekon
štrukcie
 cesty
T-Čistiny

1 152,00

29.01.14
29.01.14
31.03.14

201404 - ZoD Subjakova PD.pdf (99930)

Zmluva o bud.z.
o zriad.vec.bre

5
2014

SSE-Distribúcia

PriRajčianke 2927/8
Žilina

36442151

Vec.
bremeno
Rozš.NN
cintorín

 

07.02.14
07.02.14

201405 ZoBZ SSE1.jpg (546927)201405 ZoBZ SSE2.jpg (150664)

Zmluva o dielo

6
2014

ROBSTAN, s.r.o.
Žilina

36418838

Dod.a
mont plast.
okien a dvier
 v DS

1 324,47

20.02.14
24.02.14

201406 - ZoD Robstan.pdf (114964)

Zmluva o spolupráci

7
2014

Nadácia Spoločne
pre región

37900706

Sponzorstvo

 

17.02.14
25.02.14

201407 - ZoS Nadacia spolocne.pdf (378979)

Zmluva

8
2014

Geodet.a kartog.
ústav Bratislava

17316219

Poskytovanie údajov KN

- - -

21.02.14
26.02.14

201408 ZoD GKU1.jpg (516058)201408 ZoD GKU2.jpg (502781)

Zmluva o nájme

9
2014

Biofarma, Pažite 56, Žilina

36845264

Nájom pozemkov

98,88
ročne

28.02.14
28.02.14

201409 - NZ PP Biofarma.pdf (309500)

Zmluva

10
2014

VÚB, Mlyn.nivy 1
Bratislava

31320155

Zriadenie biznis
bankingu

54,00

28.02.14

28.02.14

29.05.14

201410 - ZoBB VUB.pdf (229473)

Kúpna zmluva

12

2014

VELM, spol. s r.o.

Nová Bystrica 

31616607

Predaj 

brez.

guľatiny

503,50

11.03.14

11.03.14

201412 - KZ VELM.pdf (136354)

Darovacia zmluva

13

2014

Viliam Dubovec a  Jozefa Turie 479

 

Darovanie pozemkov

- - -

24.03.14

28.03.14

201413 - DZ V Dubovec.pdf (553876)