Všeobecné informácie

 

Zverejňovanie na úradnej tabuli a povinné informácie

 

1) Právomoci a kompetencie obce

 

a)       SPÔSOB ZRIADENIA OBCE:

Obec Turie bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom 10. 12. 1990.

 

b)       PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE:

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

-          Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)

-          zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)

-          platným právnym poriadkom Slovenskej republiky

-          všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

  

2) Organizačná štruktúra obce (orgány obce, štruktúra obecného úradu):

 

     Orgánmi obce Turie sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

     Obecné zastupiteľstvo obce Turie  je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Zloženie obecného zastupiteľstva viď tu

 

     Starosta obce Turie je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

-            obecná rada, zložená z predsedov komisií  

-            komisie obecného zastupiteľstva a to: viď tu

-            obecný úrad viď tu

-            dobrovoľný hasičský zbor  viď tu 

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Turie, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

  

3) Informácie o spôsobe získavania informácií

 

     Aby boli informácie o Obci Turie (ďalej len obec) v zmysle §5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) hromadne prístupné, zverejňujú sa na internetovej stránke obce https://www.turie.webnode.sk, v sídle obce a na verejne prístupnom mieste na vývesnej tabuli. Na vývesnej tabuli sa zverejňujú informácie o mieste, čase a spôsobe, akým možno získavať informácie o obci a tiež aj informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

Adresa obce a kontaktné spojenia:

1. adresa: Obec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie

2. telefónne číslo: +421 41 5989313, 5989172

3. faxové číslo:     +421 41 5989313,

4. e-mailová adresa: info@obecturie.eu

5. internetová stránka: https://www.turie.webnode.sk

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia obce vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené:

     Proti rozhodnutiu obce o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva Obecnému úradu Turie, ktorý musí do 30 dní odvolanie posúdiť, následne ho postúpi starostovi obce, ktorý o ňom rozhodne do 15 dní od doručenia odvolania. Ak starosta v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Ak starosta v lehote 15 dní potvrdí pôvodné rozhodnutie o odmietnutí informácie, môže občan podať odvolanie v lehote 15 dní na súd.

Náležitosti potrebné na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií: 

-          žiadosť musí byť podaná písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou, alebo iným technicky vykonateľným spôsobom, 

-          zo žiadosti musí byť zjavné, že je určená obci, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá horeuvedené predpísané náležitosti, obec bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve obce žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, obec žiadosť odloží. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená obci. Na požiadanie obec písomne potvrdí podanie žiadosti, vydá doklad o prijatí a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

Postúpenie žiadosti

     Ak obec, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti obec bezodkladne oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť

     Obec sprístupňuje informácie na žiadosť ústnym oboznámením, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou a elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne obec so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

Lehoty na vybavenie žiadosti

     Žiadosť o sprístupnenie informácií obec vybaví najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti (deň doručenia sa nepočíta). Zo závažných dôvodov môže obec predĺžiť lehotu najviac však o osem pracovných dní ak: 

- vyhľadávanie a zber požadovaných informácií je na inom mieste, ako je sídlo obce vybavujúcej žiadosť, 

- v jednej žiadosti sa požaduje vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií, 

- existujú také preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých sa dá predpokladať, že sa odstránia v rámci predĺženej lehoty.

Predĺženie lehoty univerzita oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr však pred uplynutím 8 dňovej lehoty, a to aj s uvedením dôvodu. Ak obec v lehote na vybavenie žiadosti neposkytne informácie, či nevydá rozhodnutie a ani nesprístupní informáciu, predpokladá sa, že bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa odmietla poskytnúť informácia. Za deň rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

 

 4) Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavovaní

 

  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach pojednáva v

§ 3 Čo je sťažnosť

a) ak sa sťažovateľ domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov

b) ak poukazuje na konkrétne nedostatky

Podanie sa posudzuje podľa obsahu.

§ 5 Podávanie sťažností

- sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou 

- sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu a musí byť podpísaná (anonymné – -sťažnosti sa neprešetrujú, odložia sa) 

- sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou musí byť do 5 pracovných dní potvrdená podpisom, inak sa sťažnosť odloží

§ 9 Prijímanie sťažností

Orgán verejnej správy je povinný sťažnosť prijať. Sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je príslušný, postúpi najneskôr do 10 pracovných dní orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa.

§ 10 Evidencia sťažností

Je povinnosť viesť centrálnu evidenciu sťažností oddelene od evidencie ostatných písomností. Uvedený paragraf ešte obsahuje, aké údaje musí evidencia obsahovať.

§ 13 Lehoty na vybavenie sťažnosti

Sťažnosť sa musí vybaviť do 60 pracovných dní (môže sa predĺžiť o 30 pracovných dní)

§ 18 Prešetrovanie sťažností

Ak sa sťažnosť skladá z viacerých bodov, každý bod sťažnosti (námietka) sa vyhodnocuje osobitne. Existujú 3 možnosti vyhodnotenia:

a) námietka je opodstatnená

b) námietka je neopodstatnená

c) na základe vykonaného prešetrenia nie je možné overiť skutočný stav námietky, vyvrátiť ani potvrdiť (napr. ak je to tvrdenie proti tvrdeniu)

Neexistuje výraz námietka čiastočne opodstatnená. Ak je z viacerých námietok len jedna opodstatnená, sťažnosť ako celok je opodstatnená.

§ 19 Zápisnica o prešetrení sťažnosti

O prešetrení sťažnosti sa spíše zápisnica a výsledok prešetrenia sa oznámi sťažovateľovi. Uvedený § hovorí, čo musí „Zápisnica“ obsahovať. Zápisnica z prešetrenia sťažnosti – vzory na webe. 

            Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

1/ poštou na adresu obce :          Obec Turie, Turie 214, 013 12  Turie

2/ osobne v podateľni obecného úradu  Turie v úradných hodinách.

 

            Obec Turie postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

 

 5) Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce

 

            Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

1/ poštou na adresu obce :          Obec Turie, Turie 214, 013 12  Turie

2/ osobne v podateľni obecného úradu  Turie v úradných hodinách.

 

 6) Prehľad právnych predpisov, pokynov podľa ktorých obec koná, rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinností právnických a fyzických osôb  vo vzťahu k obci:

 

     Príloha:  Prehlad pravnych predpisov_na zverejnenie.pdf (151,9 kB) 

 

7) Sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony

 

     Vzorový sadzobník viď tu

8) Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

 

 Prehľad: Popl. za sprist.pdf (121,7 kB)


9) Zbierky zákonov SR

 

     Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov obce sú povinné zabezpečiť, aby Zbierka zákonov bola na pracovisku jej samosprávy prístupná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem.

     Do Zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na Obecnom úrade v Turí, na Slov-Lex, právny a informačný portál.

 

10) Všeobecne záväzné nariadenia obce

 

- Návrhy VZN

     Podľa: § 5 ods. 2 písm. c) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Počas schvaľovacieho procesu sú zverejnené na úradnej tabuli viď tu

 

Schválené VZN – podmienka účinnosti

     Podľa: § 6 ods. 8 a 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Počas schvaľovacieho procesu sú zverejnené na úradnej tabuli viď tu

 

- Všetky platné VZN obce

viď tu

     Do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadať v úradných hodinách na Obecnom úrade v Turí.

 

11) OZNAM – o nehnuteľnostiach hnuteľných veciach obce, ktoré previedla do vlastníctva právnických alebo fyzických osôb

 

     Obec je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci (ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy) v jej vlastníctve, ktoré táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktoré prešli do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci. Súčasne je povinná zverejniť dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa (§ 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z.).

Informácie podľa § 5 sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby a na obce, ktoré nie sú mestami. Informácia podľa tohto bodu   sa zverejňuje najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva; tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby(§ 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z.).

viď tu

 

12) Informácie o predaji majetku obce

Podľa:§ 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

Obec:

z. 138/1991 § 9a

zverejňuje zámery a spôsoby predaja , pri obchodnej súťaži aj obchodné podmienky

z. 138/1991 § 9a ods. 2

zverejňuje pri predaji majetku obce – na  úradnej tabuli, webovej stránke a v regionálnej tlači

pri verejnej obchodnej súťaži a dražbe – zverejňuje a spoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby

Pri prevodoch majetku:

 

Predaj  spôsobom VOS

zverejňuje zámer, spôsob, podmienky

Predaj spôsobom dražba

zverejňuje zámer, spôsob, podmienky

Priamy predaj

zverejňuje zámer, spôsob, lehoty na doručenie cenových ponúk

Osobitný zreteľ

zverejňuje zámer, dôvody

z. 211/2000 § 5a

zverejňuje podpísané zmluvy viď tu

z. 211/2000 §5 ods. 6

zverejňuje prevody majetku viď tu

 

13) Informácie o nájme majetku obce

 

     Podľa § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré určí obecné zastupiteľstvo upravujú správu majetku obce aj v organizácii, ktorú zriadila obec.

                     

14) Termíny zasadnutí OZ a návrhu programu OZ

    

     Podľa § 5 ods. 2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci a na webovej stránke v sekcii „novinky“ aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

 

 15) Zápisnice zo zasadnutí OZ, údaje o dochádzke na zasadnutia OZ a o hlasovaní poslancov:

Podľa § 5 ods. 2 písm. b) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v tomto bode obsiahnuť aj informácie uvedené v § 5 ods. 2 písm. e) a f) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) Zápisnice a uznesenia. viď tu

 

16) Povinne zverejňované zmluvy

 

     V zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a  5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení. Zmluvy viď tu

 

17) Údaje o objednávkach a faktúrach

 

     Podľa § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia viď tu

- Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia viď tu

 

18) Návrh rozpočtu obce a návrh záverečného účtu obce

 

     Podľa § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Počas schvaľovacieho procesu je návrh rozpočtu a záverečného účtu zverejnené na úradnej tabuli viď tu

 

19) Rozpočet obce

 

     Podľa čl. 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.  o rozpočtovej zodpovednosti

„Subjekty verejnej správy sú povinné zverejňovať údaje o rozpočte do 30 dní po schválení ich rozpočtu Počas schvaľovacieho procesu sú zverejnené na úradnej tabuli viď tu

a do 60 dní po skončení rozpočtového roka.“ Počas schvaľovacieho procesu sú zverejnené na úradnej tabuli viď tu

 

 

20) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce – raz za šesť mesiacov

 

     Podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Počas schvaľovacieho procesu sú zverejnené na úradnej tabuli viď tu

 

21) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

 

     Raz za šesť mesiacov viď tu

 

22) Zverejňovanie podľa z. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní_Profil na stránke ÚVO

Vytvorenie a administrácia profilu

 

Súhrnná správa o zákazkách od 18.4.2016

(platí aj od 1.11.2017 po novele zákona)

Podľa: § 111 ods. 2 zákona 345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ je povinný zverejňovať štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 109 a 110 s cenami vyššími ako 5 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

a) hodnotu zákazky,

b) predmet zákazky,

c) identifikáciu úspešného uchádzača.

Súhrnné správy o zákazkách sú zverejnené na stránke ÚVO.

 

23) Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Platný na roky 2015 - 2021 tu