Oznámenie o zápise PPÚ v k. ú. Turie

07.06.2012 10:47

     Upozorňujeme občanov, že 31. 05. 2012 bol ukončený zápis operátu Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Turie (komasácia) do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu č. ObPÚ 2008/00718/Št/PPÚ-SV záznamom v zmylse §34 ods. j zákona NRSR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v platnom znení. Zápis bol vykonaný pod položkou výkazu zmien 5/2012. V súpise listín je evidovaný pod číslom Z 2631/2012.