MAS RAJECKÁ DOLINA

04.03.2015 15:27

 

MAS Rajecká Dolina

 

            Naša obec Turie sa stala zakladajúcim členom občianskeho združenia „Miestna akčná skupina Rajecká dolina“ (MAS RD). Veľmi jednoduchým a stručným spôsobom napísané - je to dobrovoľný zväzok verejno – súkromného partnerstva (s prevahou neverejného sektora) za účelom získania finančných prostriedkov na rozvoj nášho vidieka. Právne postavenie a vyvíjanie činnosti MAS-iek je špeciálne pre tento účel upravené legislatívou. Na získanie základných informácií o postavení a mechanizme činnosti MAS Vám poskytujeme jej schválené stanovy.

 

            Členmi MAS RD sa stalo všetkých 24 obcí a miest Rajeckej doliny a 25 ďalších subjektov neverejnej sféry. Novými členmi sa môže stať akákoľvek právnická a fyzická osoba, či už z podnikateľského alebo neziskového sektora. Zo strany záujemcu o členstvo je potrebné posúdiť, či jeho členstvo môže byť pre neho zaujímavé a zároveň, či môže byť perspektívne prínosom pre regionálny rozvoj, alebo samotnú MAS-ku. Nové žiadosti o členstvo bude vyhodnocovať valné zhromaždenie.

 

            Vážení občania / podnikatelia / obchodní partneri, ak Vás tieto informácie oslovili, za účelom získania ďalších príp. aktuálnych informácii neváhajte kontaktovať starostu / predsedu MAS RD (Ing. Pavol Tandara, tel.: 0917 421740, E-mail: pavoltandara@gmail.com , masrajeckadolina@gmail.com alebo môžete zaslať žiadosť o prijatie za člena MAS RD priamo na adresu, ktorá je uvedená v stanovách ako jej sídlo (Ul. Fučíkova 339, 013 15  Rajec).

 

            Pri písaní žiadosti o členstvo prosíme uveďte okrem základných údajov o Vašej osobe/firme aj oblasť, v ktorej pôsobíte a ktorá by podľa Vás mala byť predmetom rozvojovej stratégie, príp. Vaše ďalšie podnety či vízie regionálneho rozvoja v Rajeckej doline.