Intenzifikácia čistenia odpadových vôd

04.06.2012 17:41

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina     v y z ý v a j ú     vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby „Intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie“, spolufinancovanej z predvstupového fondu Európskej únie.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. vykonávajú intenzívne kontroly vlastníkov nehnuteľností, ktorí svoju nehnuteľnosť nepripojili na verejnú kanalizáciu. Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená.

Ak vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú v § 23 ods. 2 zákona č.. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, naša spoločnosť predkladá podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na Obvodný úrad životného prostredia (OÚŽP), ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. OÚŽP uloží vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa dopustil priestupku pokutu do výšky  331 €.

Naša spoločnosť očakáva, že vlastníci nehnuteľností pripoja svoje nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, čím zabezpečia najekologickejšiu likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie, ochranu životného prostredia a zvýšia štandard bývania a podnikania v jednotlivých obciach.

Podrobnejšie informácie podľa jednotlivých obcí Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckého centra v Žiline.